Arvlåtare har inte upprättat testamente

Om inget testamente påträffas i dödsboet ska Statskontoret skriftligen underrättas om dödsfallet så snart släktutredningen har visat att det inte finns några arvingar.

Anmälan om person som avlidit utan att efterlämna arvingar
Förvaltning av statens dödsbon
Ansökan om egendom som tillfallit staten i arv
Beslut om dödsboets egendom

Anmälan om person som avlidit utan att efterlämna arvingar

Om inga arvingar hittas i släktutredningen och personen inte har upprättat ett testamente, ska Statskontoret underrättas om dödsfallet.  Anmälan kan göras med den bifogade blanketten och den skickas till Statskontorets registratorskontor. Inga bilagor behöver bifogas anmälan.

Det är viktigt att man inte skickar in några originalhandlingar till Statskontoret. Alla handlingar angående dödsboet efter en person som avlidit utan arvingar omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

Eventuella handlingar angående dödsboet kan i sinom tid överlämnas direkt till boförvaltaren, som direkt när anmälan har inlämnats får fullmakt av Statskontoret att förvalta dödsboet och förbereda bouppteckningen. Boförvaltaren kontaktar den person som har lämnat in anmälan till Statskontoret.

Ladda anmälningsblanketten på blankettsidan >

Förvaltning av statens dödsbon

Statskontoret har gjort offentlig upphandling av förvaltning av dödsbon som tillkommer staten. Inom de geografiska områden som varit föremål för upphandling använder Statskontoret i regel de utvalda advokaterna eller rättshjälpsbyråerna som boförvaltare. Gällande övriga områden ger Statskontoret en fullmakt för boförvaltning till en lämplig person, i första hand till en advokat.

Statskontorets avtalsboförvaltare >

Ansökan om egendom som tillfallit staten i arv

All egendom som i form av arv tillfaller staten behålls inte i sin helhet i statens ägo. Arvlåtarens hemkommun och en kommun där en fastighet som hör till dödsboet är belägen kan ansöka om egendomen som i form av arv tillfallit staten. Även personer som har stått den avlidne särskilt nära kan anhålla om att få en del av egendomen. Ansökan ska skickas till Statskontoret inom ett år från arvlåtarens död.

När personen har dött utan arvingar och utan testamente anmäler Statskontoret om ansökningsmöjligheten till kommuner. I sin ansökan om att få egendomen ska kommunen uppge ett socialt eller kulturellt ändamål som egendomen kommer att användas för.

Personen som stått arvlåtaren nära kan göra ansökan med den bifogade blanketten. Inga andra bilagor än vittnenas utlåtanden behöver bifogas till ansökan. Bifoga inte originaldokument. Vi returnerar inte ansökan eller dess bilagor.

Ladda ansökningsblanketten på blankettsidan >

Beslut om dödsboets egendom

Statskontoret kan fatta beslut om dödsboets egendom tidigast ett år efter arvlåtarens död. Om egendomen i dödsboet överstiger 750 000 euro, fattar statsrådet beslutet i frågan.

Egendom till staten
Egendom behålls i statens ägo, om ett särskilt skäl föreligger. I dessa fall kan egendomen omfatta bland annat fastigheter som direkt lämpar sig som naturskyddsområden eller som utbytesmark då naturskyddsområden inrättas. Också värdefull lös egendom som lämpar sig för offentliga konstsamlingar eller museer kan i sällsynta fall behållas i statens ägo. Om det finns ett ansenligt penningbelopp i dödsboet, kan en del behållas i statens ägo.

Egendom till närstående
Egendom kan överlåtas till en person som stått arvlåtaren särskilt nära, till exempel en sambo eller en person som under en lång tid hjälpt arvlåtaren.

Om det föreligger särskilda skäl till att egendom ska behållas i statens ägo, kan egendomen överlåtas till en privatperson bara om denne utöver en nära relation kan bevisa att en överlåtelse stämmer överens med arvlåtarens yttersta vilja.

Egendom till kommuner
Om egendomen inte behålls i statens ägo och inte heller överlåts till någon som stått den avlidne nära, går den till arvlåtarens hemkommun. Fast egendom lämnas över till den kommun där fastigheten finns. Överlåtelsen till kommunen baseras inte på behovsprövning. Kommunens och privatpersonens ansökan konkurrerar inte med varandra.

Statistik: Beslut om egendom som tillfallit staten

Målgrupp: Medborgare
Kärnprocess: Finansieringsverksamhet, Tjänster för medborgare och samfund
Publicerad 23.11.2012 kl. 14.45 , uppdaterad 28.11.2017 kl. 15.34 Suomeksi   På svenska

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter